Samen­wer­kin­gen

Far­ma­co­ge­ne­tisch onderzoek

Far­ma­co­ge­ne­ti­ca is het onder­zoek van DNA om in te schat­ten hoe snel genees­mid­de­len wor­den afge­bro­ken door het lichaam. Samen met de afde­ling Kli­ni­sche Che­mie van het Eras­mus MC, biedt RHMDC (als eer­ste labo­ra­to­ri­um in Neder­land) hoog­waar­di­ge kwa­li­teit (CE-IVD) tes­ten voor meer dan 20 enzy­men. Het DNA zit in iede­re cel. Daar­om kan de DNA infor­ma­tie van enzy­men in de lever wor­den vast­ge­steld door wat bloed, speek­sel of wang­slijm­vlies te ana­ly­se­ren. Bij RHMDC doen we het DNA onder­zoek door mid­del van bloedonderzoek.

Het RHMDC werkt samen met de zie­ken­huis­apo­theek in het Rei­nier de Graaf Gast­huis voor het bepa­len van alle medicijnspiegels.

Meer infor­ma­tie leest u hier.

Plu­hz

Plu­hz en RHMDC gaan samen­wer­ken om de zie­ken­huis­zorg (twee­de­lijns­zorg) in Neder­land dich­ter bij de pati­ënt in te richten.

Het doel van deze samen­wer­king is het uit­brei­den van spe­ci­a­lis­ti­sche zorg in de huis­art­sen­prak­tij­ken (eer­ste­lijns­zorg) met bij­voor­beeld bloed­af­na­me, func­tie­on­der­zoek, zoals ECG’s en beeld­vor­men­de dia­gnos­tiek, zoals echo’s. Het is wen­se­lijk dat er meer zorg van de twee­de naar de eer­ste lijn gaat, zodat de pati­ënt niet naar een (duur­der) zie­ken­huis hoeft. Tege­lij­ker­tijd kost het de huis­arts geen extra tijd en geld.

Plu­hz biedt een totaal­pak­ket aan spe­ci­a­lis­ti­sche zorg aan waar­bij de huis­arts alleen een ruim­te ter beschik­king hoeft te stel­len. Plu­hz ver­zorgt alles rond­om de inzet van de medisch spe­ci­a­list, de appa­ra­tuur en logis­tiek. De zorg­ver­ze­ke­raar ver­goedt deze onder­zoe­ken.
Met het Zoek­Boek­Zorg-plat­form van Plu­hz is het gemak­ke­lijk om zorg in te plan­nen voor uw patiënt.

RHMDC staat voor hoog­waar­di­ge dia­gnos­tiek op maat. Plu­hz sluit naad­loos aan op de kern­waar­den van RHMDC: kun­dig, maat­schap­pe­lijk onder­ne­mend, flexi­bel en klant­ge­richt.
Door deze samen­wer­king aan te gaan is het RHMDC in staat om als eer­ste medisch dia­gnos­tisch cen­trum in Neder­land een spe­ci­a­lis­tisch totaal­aan­bod in de eer­ste lijn aan te bie­den. Hier­mee slui­ten wij naad­loos aan op de ‘Toe­komst­vi­sie Huis­art­sen­zorg 2022’ van het NHG (Neder­lands Huis­art­sen Genoot­schap) en de LHV (Lan­de­lij­ke Huis­art­sen Vereniging).

Bent u nieuws­gie­rig naar wel­ke moge­lijk­he­den dit bij u in de huis­art­sen­prak­tijk biedt? Neem dan con­tact op met uw Regio­co­ör­di­na­tor Dia­gnos­tiek of mail naar regiosupport@reinier-mdc.nl

Trom­bo­Vi­taal

Het RHMDC is een nieu­we samen­wer­king aan­ge­gaan met Trom­bo­Vi­taal, dat onder­deel is van Vital10. Trom­bo­Vi­taal biedt men­sen met anti-stol­lings­me­di­ca­tie com­ple­te zorg. RHMDC ver­zorgt de INR*-waarden zodat Trom­bo­Vi­taal een (nieuw) doseer­sche­ma kan opstel­len voor de pati­ënt die een antistol­lings­me­di­cijn (bloed­ver­dun­ners) gebruikt. Met deze samen­wer­king kun­nen we de pati­ënt nog beter van dienst zijn en uit­brei­ding en terug­keer van het stol­sel voorkomen.

* INR is een afkor­ting van het Engel­se begrip “Inter­na­ti­o­nal Nor­ma­li­zed Ratio”. Een INR geeft weer hoe snel uw bloed stolt. Het is belang­rijk om regel­ma­tig de INR te meten bij Trom­bose­pa­ti­ën­ten zodat men het effect kan con­tro­le­ren van de behandeling. 

“Wij zijn blij met de samen­wer­kings­over­een­komst die wij met Rei­nier Haga MDC heb­ben gete­kend. Het belooft een mooie samen­wer­king te wor­den met als doel om zowel de huis­arts, als de pati­ënt onder­steu­ning te bie­den bij zorg op afstand.”

 

Natas­ja Snijders

Com­mer­ci­al Pro­duct­ma­na­ger eHe­alth, Vital10

Port Health Centre

Port Health Cen­tre is medisch spe­ci­a­list voor de mari­tie­me en indu­stri­ë­le sec­tor. Bedrij­ven in de havens en gro­te indu­stri­ë­le gebie­den heb­ben vaak geen direc­te toe­gang tot de juis­te medi­sche dienst­ver­le­ning. Port Health Cen­tre speelt in op deze behoef­te en biedt een breed sca­la aan spe­ci­a­lis­ti­sche medi­sche dien­sten voor de mari­tie­me en indu­stri­ë­le sec­tor in samen­wer­king met RHMDC.

In de mari­tie­me en indu­stri­ë­le sec­tor is flexi­bi­li­teit ver­eist en RHMDC doet er alles aan om hier­in mee te bewe­gen. Zo heb­ben we voor PHC Bot­lek bin­nen 1 dag Quan­ti­Fe­ron tes­ten gele­verd, net voor het week­end. Een ver­pleeg­kun­di­ge van het PHC is naar Vlis­sin­gen gere­den om de bloed­af­na­me te ver­rich­ten. De mede­wer­ker Logis­tiek van RHMDC kreeg een aan­ge­pas­te rou­te zodat het mate­ri­aal naar het labo­ra­to­ri­um gebracht kon wor­den. Onze ana­lis­ten van het sero­lo­gie labo­ra­to­ri­um waren bereid om op zater­dag terug te komen om het ana­ly­se­tra­ject voort te zet­ten. Het resul­taat, een deel van de beman­nings­le­den aan boord is getest om Tuber­cu­lo­se uit te slui­ten en het schip kon na de afna­me gelijk weer uitvaren.

Juli­us instituut

RHMDC werkt samen met het Juli­us insti­tuut voor de dia­gnos­tiek van long­em­bo­lie.
In de PECAN* stu­die wordt onder­zocht of de dia­gnos­tiek van long­em­bo­lie vei­lig en betrouw­baar in de huis­art­sen­prak­tijk kan wor­den uit­ge­voerd. Huis­art­sen gebrui­ken een beslis­re­gel en D‑dimeer test voor de dia­gnos­tiek naar long­em­bo­lie. Ech­ter, D‑dimeer is vaak vals ver­hoogd, wat leidt tot onno­di­ge, dure en poten­ti­eel scha­de­lij­ke CT-scans.

In de PECAN stu­die wordt een nieu­we beslis­re­gel met een vari­a­be­le D‑dimeer afkap­waar­de geë­va­lu­eerd. Dit onder­zoek is opge­zet door het Juli­us insti­tuut van de Uni­ver­si­teit van Utrecht, in samen­wer­king met het RHMDC en het LUMC. Voor deze PECAN stu­die is een aan­tal huis­arts­prak­tij­ken bena­derd om op grond van de com­bi­na­tie van een POCT D‑dimeer en sco­re­lijst een risi­co inschat­ting te maken van de kans op een long­em­bo­lie. De stu­die zal onge­veer twee jaar in beslag nemen.

*Pul­mo­na­ry Embo­lism in the con­text of Com­mon Alter­na­ti­ve dia­gNo­ses in pri­ma­ry care.

One Day Clinic

One Day Cli­nic is een pri­vé­kli­niek gespe­ci­a­li­seerd in de pre­ven­tie, dia­gno­se en behan­de­ling van sek­su­eel over­draag­ba­re aan­doe­nin­gen. In Neder­land vin­den er naar schat­ting ruim 100.000 nieu­we soa-infec­ties per jaar plaats. Er zijn ver­schil­len­de soa’s en iede­re soa kan ande­re klach­ten ver­oor­za­ken. Het is voor veel cli­ën­ten een gro­te stap om zich te laten tes­ten op SOA’s. Schaam­te en angst voor het onder­zoek hou­den veel cli­ën­ten tegen.
One Day Cli­nic wil deze angst en schaam­te weg nemen. Dit doen zij door laag­drem­pe­lig, snel en ano­niem SOA tes­ten af te nemen in samen­wer­king met RHMDC. Met One Day Cli­nic heb­ben we geza­men­lijk geke­ken hoe we de pro­ces­sen zo goed moge­lijk kun­nen laten aan­slui­ten bij de behoef­te van de client. RHMDC heeft in de samen­wer­king laten zien maat­werk te kun­nen leve­ren en kan hier­door de uit­sla­gen snel en ano­niem, digi­taal beschik­baar stel­len aan One Day Cli­nic en cli­ënt.
U kunt One Day Cli­nic vin­den op de vol­gen­de locaties:

Amster­dam
Rot­ter­dam
Utrecht
Eind­ho­ven
Den Haag
Nij­me­gen