Samen­wer­kin­gen

Trom­bo­Vi­taal

Het RHMDC is een nieu­we samen­wer­king aan­ge­gaan met Trom­bo­Vi­taal, dat onder­deel is van Vital10. Trom­bo­Vi­taal biedt men­sen met anti-stol­lings­me­di­ca­tie com­ple­te zorg. RHMDC ver­zorgt de INR*-waarden zodat Trom­bo­Vi­taal een (nieuw) doseer­sche­ma kan opstel­len voor de pati­ënt die een antistol­lings­me­di­cijn (bloed­ver­dun­ners) gebruikt. Met deze samen­wer­king kun­nen we de pati­ënt nog beter van dienst zijn en uit­brei­ding en terug­keer van het stol­sel voor­ko­men.

INR is een afkor­ting van het Engel­se begrip “Inter­na­ti­o­nal Nor­ma­li­zed Ratio”. Een INR geeft weer hoe snel uw bloed stolt. Het is belang­rijk om regel­ma­tig de INR te meten bij Trom­bose­pa­ti­ën­ten zodat men het effect kan con­tro­le­ren van de behan­de­ling.

Wij zijn blij met de samen­wer­kings­over­een­komst die wij met Rei­nier Haga MDC heb­ben gete­kend. Het belooft een mooie samen­wer­king te wor­den met als doel om zowel de huis­arts, als de pati­ënt onder­steu­ning te bie­den bij zorg op afstand.”

 

Natas­ja Snij­ders

Com­mer­ci­al Pro­duct­ma­na­ger eHe­alth, Vital10

Port Health Cen­tre

Port Health Cen­tre is medisch spe­ci­a­list voor de mari­tie­me en indu­stri­ë­le sec­tor. Bedrij­ven in de havens en gro­te indu­stri­ë­le gebie­den heb­ben vaak geen direc­te toe­gang tot de juis­te medi­sche dienst­ver­le­ning. Port Health Cen­tre speelt in op deze behoef­te en biedt een breed sca­la aan spe­ci­a­lis­ti­sche medi­sche dien­sten voor de mari­tie­me en indu­stri­ë­le sec­tor in samen­wer­king met RHMDC.

In de mari­tie­me en indu­stri­ë­le sec­tor is flexi­bi­li­teit ver­eist en RHMDC doet er alles aan om hier­in mee te bewe­gen. Zo heb­ben we voor PHC Bot­lek bin­nen 1 dag Quan­ti­Fe­ron tes­ten gele­verd, net voor het week­end. Een ver­pleeg­kun­di­ge van het PHC is naar Vlis­sin­gen gere­den om de bloed­af­na­me te ver­rich­ten. De mede­wer­ker Logis­tiek van RHMDC kreeg een aan­ge­pas­te rou­te zodat het mate­ri­aal naar het labo­ra­to­ri­um gebracht kon wor­den. Onze ana­lis­ten van het sero­lo­gie labo­ra­to­ri­um waren bereid om op zater­dag terug te komen om het ana­ly­se­tra­ject voort te zet­ten. Het resul­taat, een deel van de beman­nings­le­den aan boord is getest om Tuber­cu­lo­se uit te slui­ten en het schip kon na de afna­me gelijk weer uit­va­ren.

Juli­us insti­tuut

RHMDC werkt samen met het Juli­us insti­tuut voor de dia­gnos­tiek van long­em­bo­lie.
In de PECAN* stu­die wordt onder­zocht of de dia­gnos­tiek van long­em­bo­lie vei­lig en betrouw­baar in de huis­art­sen­prak­tijk kan wor­den uit­ge­voerd. Huis­art­sen gebrui­ken een beslis­re­gel en D-dimeer test voor de dia­gnos­tiek naar long­em­bo­lie. Ech­ter, D-dimeer is vaak vals ver­hoogd, wat leidt tot onno­di­ge, dure en poten­ti­eel scha­de­lij­ke CT-scans.

In de PECAN stu­die wordt een nieu­we beslis­re­gel met een vari­a­be­le D-dimeer afkap­waar­de geë­va­lu­eerd. Dit onder­zoek is opge­zet door het Juli­us insti­tuut van de Uni­ver­si­teit van Utrecht, in samen­wer­king met het RHMDC en het LUMC. Voor deze PECAN stu­die is een aan­tal huis­arts­prak­tij­ken bena­derd om op grond van de com­bi­na­tie van een POCT D-dimeer en sco­re­lijst een risi­co inschat­ting te maken van de kans op een long­em­bo­lie. De stu­die zal onge­veer twee jaar in beslag nemen.

*Pul­mo­na­ry Embo­lism in the con­text of Com­mon Alter­na­ti­ve dia­gNo­ses in pri­ma­ry care.