Gespe­ci­a­li­seer­de patho­lo­gen waar­on­der een der­ma-patho­loog

Patho­lo­gie

Kli­ni­sche Patho­lo­gie onder­zoekt cel­len of weef­sels om vast te stel­len of er spra­ke is van afwij­kin­gen. Het onder­zoek bestaat uit cyto­lo­gie (onder­zoek van cel­ma­te­ri­aal), his­to­lo­gie (onder­zoek van weef­sels en orga­nen) en post­mor­taal onder­zoek (obduc­tie).
Bin­nen de vak­groep bestaat een ver­re­gaan­de mate van sub­spe­ci­a­li­sa­tie naar aan­dachts­ge­bie­den waar­bij twee van onze collega’s zich uit­slui­tend bezig­hou­den met der­ma-patho­lo­gie. Met name op het gebied van der­ma­to­sen (inflam­ma­toi­re huid­ziek­ten) en in de dia­gnos­tiek van mela­no­cy­tai­re afwij­kin­gen is dit in onze ogen van gro­te toe­ge­voeg­de waar­de geble­ken.

We stre­ven naar snel­le en kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge dia­gnos­tiek waar­bij we, indien van toepassing/gewenst, advie­zen voor ver­de­re behan­de­ling of dif­fe­ren­ti­aal dia­gnos­ti­sche over­we­gin­gen in onze ver­slag­leg­ging mee­ne­men. Van­zelf­spre­kend zijn wij tele­fo­nisch bereik­baar voor zorg­ver­le­ners.

Van links naar rechts:
Juliet­te Spit­zer, Jap­pe Licht, Isa­bel­le Foc­ke, Carel Meij­ers, Ara­sh Nava­bi­fard Jah­ro­mi, Leon Ver­hoog, Hed­da van Ravens­waay Claas­sen en Frank Smedts.