As is your patho­lo­gy, so goes your cli­ni­cal care — Sir Wil­li­am Osler

Patho­lo­gie

Wat is pathologie?

Patho­lo­gie is een spe­ci­a­lis­me dat zich bezig houdt met het dia­gnos­ti­ce­ren (vast­stel­len) van ziek­ten.  Een patho­loog is een medisch spe­ci­a­list die het weef­sel van een pati­ënt  bestu­deert onder de micro­scoop.  Een voor­beeld hier­van is het onder­zoek naar kan­ker cel­len. Het onder­zoek bestaat uit onder­zoek van cel­len in  weef­­sel-ver­band (his­to­lo­gie),  onder­zoek van cel­materi­aal; zoals los­se cel­len in buik­vocht  (cyto­lo­gie),  en onder­zoek van het hele lichaam (post­mor­taal onder­zoek/obductie). Wan­neer de dia­gno­se (de uit­slag) is gesteld kan de juis­te behan­del­wij­ze wor­den toegepast.

Hier­on­der valt ook het onder­zoek dat voort­vloeit uit het Bevol­kings­on­der­zoek  Darm­kan­ker en het Bevol­kings­on­der­zoek Borst­kan­ker. Ver­der wordt onder­steu­ning bij cyto­lo­gi­sche punc­ties verleend.

Het aan­ge­bo­den mate­ri­aal wordt bewerkt in het cen­tra­le labo­ra­to­ri­um in Delft. Aan­vul­len­de tech­nie­ken zoals his­to­che­mi­sche en immu­no­his­toche­mische kleu­rin­gen, immu­nof­lu­o­res­cen­tie,  immunocytoche­mie en  mole­cu­lai­re dia­gnos­tiek zijn beschik­baar. Voor com­plexe mole­cu­lair bio­lo­gi­sche tech­nie­ken wordt samen­ge­werkt met het LUMC en de ande­re aca­de­mi­sche cen­tra in Nederland.

Bin­nen de vak­groep bestaat een ver­re­gaan­de mate van subspe­ci­a­li­sa­tie. De aan­dachts­ge­bie­den zijn der­ma­to­pa­tho­lo­gie, gas­tro-intes­ti­na­le patho­lo­gie, mam­ma­pa­tho­lo­gie, cyto­lo­gie, hae­ma­to-patho­lo­gie, long­pa­tho­lo­gie, gynae­co­pa­tho­lo­gie en uropathologie. 

De vak­groep Patho­lo­gie bestaat uit elf kli­ni­sche patho­lo­gen.  De patho­lo­gen wer­ken nauw samen met de “kli­ni­sche” spe­ci­a­lis­ten uit het  Rei­nier de Graaf Gast­huis (Delft) en het Lan­ge Land Zie­ken­huis (Zoe­ter­meer),  even­als met de medisch spe­ci­a­lis­ten van diver­se Zelf­stan­di­ge Behan­del Cen­tra (ZBC’s) en huisartsen.

We stre­ven naar effi­ci­ën­te en kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge dia­gnos­tiek met voor­spel­ba­re door­loop­tij­den, waar­bij we, indien van toe­pas­sing, advie­zen voor ver­de­re behan­de­ling of dif­fe­ren­ti­aal dia­gnos­ti­sche over­we­gin­gen in onze ver­slag­leg­ging mee­ne­men. Van­zelf­spre­kend zijn wij tele­fo­nisch beschik­baar  voor zorgverleners.

Van links naar rechts:
Juliet­te Spit­zer, Jap­pe Licht, Isa­bel­le Foc­ke, Carel Meij­ers, Ara­sh Nava­bi­fard Jah­ro­mi, Leon Ver­hoog, Hed­da van Ravens­waay Claas­sen en Frank Smedts.