Gespe­ci­a­li­seer­de patho­lo­gen waar­on­der een der­ma­to­pa­tho­loog

Patho­lo­gie

De afde­ling Patho­lo­gie onder­zoekt cel­len of weef­sels om vast te stel­len of er spra­ke is van afwij­kin­gen. Het onder­zoek bestaat uit cyto­lo­gie (onder­zoek van cel­ma­te­ri­aal), his­to­lo­gie (onder­zoek van weef­sels en orga­nen) en post­mor­taal onder­zoek (obduc­tie).
Patho­lo­gie ver­richt onder meer dia­gnos­tiek op het gebied van darm­kan­ker en borst­kan­ker in het kader van het bevol­kings­on­der­zoek. Al het aan­ge­bo­den mate­ri­aal wordt bewerkt in het cen­tra­le labo­ra­to­ri­um in Delft. Aan­vul­len­de tech­nie­ken zoals immu­no­his­to-che­mie/-cyto-che­mie, elek­tro­nen­mi­cro­sco­pie en mole­cu­lair bio­lo­gi­sche tech­nie­ken zijn beschik­baar.

Bin­nen de vak­groep bestaat een ver­re­gaan­de mate van sub-spe­ci­a­li­sa­tie naar aan­dachts­ge­bie­den, twee van onze collega’s hou­den zich uit­slui­tend bezig met der­ma­to­pa­tho­lo­gie. Met name op het gebied van der­ma­to­sen (inflam­ma­toi­re huid­ziek­ten) en in de dia­gnos­tiek van mela­no­cy­tai­re afwij­kin­gen is dit in onze ogen van gro­te toe­ge­voeg­de waar­de geble­ken.

De vak­groep Patho­lo­gie bestaat uit acht labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­lis­ten Patho­lo­gie (ofwel ‘patho­lo­gen’). De patho­lo­gen wer­ken nauw samen met collega’s uit ande­re labo­ra­to­ri­um­dis­ci­pli­nes in de medi­sche gezond­heids­zorg, zoals de Kli­ni­sche Che­mie, Medi­sche Immu­no­lo­gie en Medi­sche Micro­bi­o­lo­gie. Het belang van de pati­ënt en de kwa­li­teit van de labo­ra­to­ri­um­zorg staan altijd cen­traal.

We stre­ven naar snel­le en kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge dia­gnos­tiek waar­bij we, indien van toepassing/gewenst, advie­zen voor ver­de­re behan­de­ling of dif­fe­ren­ti­aal dia­gnos­ti­sche over­we­gin­gen in onze ver­slag­leg­ging mee­ne­men. Van­zelf­spre­kend zijn wij tele­fo­nisch bereik­baar voor zorg­ver­le­ners.

Van links naar rechts:
Juliet­te Spit­zer, Jap­pe Licht, Isa­bel­le Foc­ke, Carel Meij­ers, Ara­sh Nava­bi­fard Jah­ro­mi, Leon Ver­hoog, Hed­da van Ravens­waay Claas­sen en Frank Smedts.