1 medi­um voor alle tes­ten

Medi­sche Micro­bi­o­lo­gie

De afde­ling Medi­sche Micro­bi­o­lo­gie heeft uit­ge­brei­de ope­nings­tij­den, zij wer­ken ook in de avond­uren door om alle kwe­ken van dezelf­de dag in te zet­ten.
Dit houdt in dat de resul­ta­ten een dag eer­der bekend zijn. Infec­tie­ziek­ten sero­lo­gie is vrij­wel altijd de vol­gen­de werk­dag bekend.
De labo­ra­to­ri­um­pro­ces­sen zijn afge­stemd op één type afna­me­buis met naar keu­ze een dun­ne of dik­ke wat­ten­stok. De fout­ge­voe­lig­heid bij het ver­za­me­len van mate­ri­aal is hier­door ver­laagd.

Wij hech­ten veel waar­de aan goed con­tact met zorg­ver­le­ners. We zijn altijd bereik­baar voor zorg­ver­le­ners voor over­leg over bepa­lin­gen, inter­pre­ta­tie van uit­sla­gen en de behan­de­ling van infec­ties.

Van links naar rechts:
Eric van der Vorm: arts-micro­bi­o­loog sinds 2000 en werk­zaam in het RHMDC sinds 2005.
Leo Smeets: arts-micro­bi­o­loog sinds 2004, werk­zaam in het RHMDC sinds 2005 en tevens medisch mana­ger.
Pulak Goswa­mi: arts-micro­bi­o­loog sinds 2011 en werk­zaam in het RHMDC sinds mei 2017.
Eva Lund­blad-Matts­son: arts-micro­bi­o­loog sinds 2006 en werk­zaam in het RHMDC sinds 2009.
Judith Hoog­en­boom-Beu­ving: arts-micro­bi­o­loog sinds juli 2016 en sinds­dien werk­zaam in het RHMDC.
Michiel Hae­se­ker: arts-micro­bi­o­loog sinds mei 2016 en werk­zaam in het RHMDC sinds sep­tem­ber 2016.