1 medi­um voor alle tes­ten

Medi­sche Micro­bi­o­lo­gie

De afde­ling Medi­sche Micro­bi­o­lo­gie levert dia­gnos­tiek naar infec­tie­ziek­ten met behulp van kwe­ken (bac­te­ri­o­lo­gie), DNA/RNA bepa­lin­gen (PCRs, mole­cu­lai­re dia­gnos­tiek) en anti­stof­be­pa­lin­gen (infec­tie­se­ro­lo­gie).

Wij stre­ven ernaar uit­sla­gen zo snel moge­lijk beschik­baar te heb­ben. Nage­noeg alle mole­cu­lair-dia­gnos­ti­sche bepa­lin­gen wor­den dage­lijks ver­richt en de uit­slag van sero­lo­gi­sche bepa­lin­gen zijn vrij­wel altijd de vol­gen­de werk­dag bekend. Het labo­ra­to­ri­um is ook in het week­end en in de avond­uren geo­pend, zodat alle kwe­ken die die dag zijn afge­no­men die­zelf­de dag nog op kweek wor­den gezet.

We zien het als onze rol om u zoveel moge­lijk te ont­zor­gen. Zo heb­ben we één type wat­ten­stok met een uni­ver­seel trans­port­me­di­um, waar alle kwe­ken en DNA/RNA bepa­lin­gen op kun­nen wor­den aan­ge­vraagd. Ook leve­ren we des­ge­vraagd mate­ri­a­len voor gebruik in de prak­tijk, zoals kali­um­hy­droxi­de of uri­ne-sto­ven. We ver­zor­gen op ver­zoek Dia­gnos­ti­sche Toets Over­leg­gen (DTO’s) of ande­re nascho­lin­gen. 

De vak­groep medi­sche micro­bi­o­lo­gie bestaat uit 7 art­sen-micro­bi­o­loog. Zij wer­ken nauw samen met collega’s uit ande­re labo­ra­to­ri­um­dis­ci­pli­nes in de medi­sche gezond­heids­zorg, zoals de Kli­ni­sche Che­mieMedi­sche Immu­no­lo­gie en Patho­lo­gie. Het belang van de pati­ënt en de kwa­li­teit van de labo­ra­to­ri­um­zorg staan altijd cen­traal.

Wij hech­ten veel waar­de aan goed con­tact met zorg­ver­le­ners. Daar­om zijn we voor aan­vra­gers altijd bereik­baar voor over­leg over bepa­lin­gen, inter­pre­ta­tie van uit­sla­gen en behan­de­ling van infec­ties.

Voor­ste rij:
Leo Smeets
: arts-micro­bi­o­loog sinds 2004, werk­zaam in het RHMDC sinds 2005 en tevens medisch mana­ger.

Pulak Goswa­mi: arts-micro­bi­o­loog sinds 2011 en werk­zaam in het RHMDC sinds mei 2017.

Mid­del­ste rij:
Eric van der Vorm
: arts-micro­bi­o­loog sinds 2000 en werk­zaam in het RHMDC sinds 2005.

Eva Lund­blad-Matts­son: arts-micro­bi­o­loog sinds 2006 en werk­zaam in het RHMDC sinds 2009.

Ach­ter­ste rij:
Michiel Hae­se­ker
: arts-micro­bi­o­loog sinds mei 2016 en werk­zaam in het RHMDC sinds sep­tem­ber 2016.

Judith Hoog­en­boom-Beu­ving: arts-micro­bi­o­loog sinds juli 2016 en sinds­dien werk­zaam in het RHMDC.

Niet op de foto:
Mar­ja Kon­stan­ti­n­o­v­ski