To the point” uit­leg bij de uit­slag

Medi­sche Immu­no­lo­gie

Medi­sche Immu­no­lo­gie richt zich op labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek bij pati­ën­ten met (het ver­moe­den van) een ziek­te waar­bij het afweer­sys­teem een rol speelt zoals aller­gie, auto-immuun­ziek­ten, afweer­stoor­nis­sen, ont­ste­kings­ziek­ten, leu­ke­mie­ën en lym­fo­men.

Wij vin­den het belang­rijk om de zorg­ver­le­ners zo goed moge­lijk te onder­steu­nen bij deze labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek. Daar­om geven wij bij alle uit­sla­gen een inter­pre­ta­tie en advies mee, zodat deze voor u gemak­ke­lij­ker in uw dage­lijk­se prak­tijk zijn toe te pas­sen. Zorg­ver­le­ners kun­nen ons bel­len voor over­leg over aan­vra­gen en inter­pre­ta­tie van uit­sla­gen rond­om het immuun­sys­teem.

Van links naar rechts:
Manou Batstra: medisch immu­no­loog sinds 2003 en sinds­dien werk­zaam in RHMDC.
Pie­ter van der Pol: medisch immu­no­loog sinds maart 2017 en sinds novem­ber 2017 werk­zaam in RHMDC.
Lies­beth Bak­ker-Jon­ges: medisch immu­no­loog sinds 2005 en werk­zaam in RHMDC sinds 2009.