To the point” uit­leg bij de uitslag

Medi­sche Immunologie

Medi­sche Immu­no­lo­gie richt zich op het labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek bij pati­ën­ten met (het ver­moe­den van) een ziek­te waar­bij het afweer­sys­teem (immuun­sys­teem) een rol speelt zoals aller­gie, auto-immuun­ziek­ten, afweer­stoor­nis­sen, ont­ste­kings­ziek­ten, leu­ke­mie­ën en lymfomen.

Het medisch immu­no­lo­gisch labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek (immu­no-dia­gnos­tiek) gebeurt aan de hand van de ana­ly­se van lichaams­ma­te­ri­aal (bij­voor­beeld bloed, ande­re lichaams­voch­ten, been­merg, weef­sels en biopten) en richt zich op de ana­ly­se van eiwit­ten (onder ande­re anti­stof­fen), afweer­cel­len (leu­ko­cy­ten) en DNA. Hier­mee wordt inzicht ver­kre­gen in het al dan niet func­ti­o­ne­ren van het immuun­sys­teem en/of de effec­ti­vi­teit van een behan­de­ling. Aan­slui­tend aan de ana­ly­se advi­se­ren de medisch immu­no­lo­gen, huis­art­sen, medisch spe­ci­a­lis­ten en ande­re spe­ci­a­lis­ten in de gezond­heids­zorg en zor­gor­ga­ni­sa­ties bij de aan­vraag en inter­pre­ta­tie van deze dia­gnos­tiek van (auto)immuunziekten.

De vak­groep Medi­sche Immu­no­lo­gie bestaat uit drie labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­lis­ten medi­sche immu­no­lo­gie (ofwel ‘medisch immu­no­lo­gen’). De medisch immu­no­lo­gen wer­ken nauw samen met collega’s uit ande­re labo­ra­to­ri­um­dis­ci­pli­nes in de medi­sche gezond­heids­zorg, zoals de Kli­ni­sche Che­mie, Medi­sche Micro­bi­o­lo­gie en Patho­lo­gie. Het belang van de pati­ënt en de kwa­li­teit van de labo­ra­to­ri­um­zorg staan altijd centraal.

Wij vin­den het belang­rijk om de zorg­ver­le­ners zo goed moge­lijk te onder­steu­nen bij deze labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek. Daar­om geven wij bij alle uit­sla­gen een inter­pre­ta­tie en advies mee, zodat deze voor u gemak­ke­lij­ker in uw dage­lijk­se prak­tijk zijn toe te pas­sen. Zorg­ver­le­ners kun­nen ons bel­len voor over­leg over aan­vra­gen en inter­pre­ta­tie van uit­sla­gen rond­om het immuunsysteem.

Van links naar rechts:
Manou Batstra: medisch immu­no­loog sinds 2003 en sinds­dien werk­zaam in RHMDC.
Pie­ter van der Pol: medisch immu­no­loog sinds maart 2017 en sinds novem­ber 2017 werk­zaam in RHMDC.
Lies­beth Bak­ker-Jon­ges: medisch immu­no­loog sinds 2005 en werk­zaam in RHMDC sinds 2009.