Labo­ra­to­ri­um draait 24 uur per dag

Kli­ni­sche Che­mie

De afde­ling Kli­ni­sche Che­mie richt zich op alle bloed­on­der­zoe­ken met uit­zon­de­ring van aller­gie­dia­gnos­tiek. Het vast­stel­len van dia­gno­ses wordt voor 70% via bloed­on­der­zoek bepaald. Met gea­van­ceer­de appa­ra­tuur zor­gen we voor bepa­lin­gen van hoge kwa­li­teit met ade­qua­te door­loop­tij­den. 
Het labo­ra­to­ri­um draait 7 dagen per week en 24 uur per dag. Spoed­ei­sen­de dia­gnos­tiek kan daar­om de hele dag door wor­den uit­ge­voerd. De resul­ta­ten van spoed­ei­sen­de dia­gnos­tiek en afwij­ken­de uit­sla­gen wor­den direct tele­fo­nisch door­ge­ge­ven aan (de opge­ge­ven con­tact­per­soon van) de zorg­ver­le­ner. 

De vak­groep Kli­ni­sche Che­mie bestaat uit zes labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­lis­ten Kli­ni­sche Che­mie (ofwel ‘kli­nisch che­mi­ci’). De kli­nisch che­mi­ci wer­ken nauw samen met collega’s uit ande­re labo­ra­to­ri­um­dis­ci­pli­nes in de medi­sche gezond­heids­zorg, zoals de Medi­sche Immu­no­lo­gie, Medi­sche Micro­bi­o­lo­gie en Patho­lo­gie. Het belang van de pati­ënt en de kwa­li­teit van de labo­ra­to­ri­um­zorg staan altijd cen­traal.

We staan altijd klaar om de zorg­ver­le­ners bij te staan bij het aan­vra­gen van zin­vol­le dia­gnos­tiek en het inter­pre­te­ren van resul­ta­ten en over­leg over bepa­lin­gen.

Van links naar rechts:
Mar­jo­lein Glas: Labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­list kli­ni­sche che­mie in oplei­ding sinds decem­ber 2015;
Raoul Oude Eng­be­rink: Labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­list kli­ni­sche che­mie sinds 2012, werk­zaam bij RHMDC van­af maart 2017;
Marloes van Zwam: Labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­list kli­ni­sche che­mie sinds 2013, werk­zaam bij RHMDC van­af janu­a­ri 2016;
Mari­an­ne Zijlstra: Labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­list kli­ni­sche che­mie sinds 2015, werk­zaam bij RHMDC van­af novem­ber 2015;
Lin­da IJs­sel­s­tijn: Labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­list kli­ni­sche che­mie sinds 2017, werk­zaam bij RHMDC van­af janu­a­ri 2017;
Frans van der Horst: Labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­list kli­ni­sche che­mie sinds 1993, werk­zaam bij RHMDC van­af maart 2007.