Labo­ra­to­ri­um draait 24 uur per dag

Kli­ni­sche Chemie

De afde­ling Kli­ni­sche Che­mie richt zich op alle bloed­on­der­zoe­ken met uit­zon­de­ring van aller­gie­dia­gnos­tiek. Het vast­stel­len van dia­gno­ses wordt voor 70% via bloed­on­der­zoek bepaald. Met gea­van­ceer­de appa­ra­tuur zor­gen we voor bepa­lin­gen van hoge kwa­li­teit met ade­qua­te door­loop­tij­den. 
Het labo­ra­to­ri­um draait 7 dagen per week en 24 uur per dag. Spoed­ei­sen­de dia­gnos­tiek kan daar­om de hele dag door wor­den uit­ge­voerd. De resul­ta­ten van spoed­ei­sen­de dia­gnos­tiek en afwij­ken­de uit­sla­gen wor­den direct tele­fo­nisch door­ge­ge­ven aan (de opge­ge­ven con­tact­per­soon van) de zorgverlener. 

De vak­groep Kli­ni­sche Che­mie bestaat uit zes labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­lis­ten Kli­ni­sche Che­mie (ofwel ‘kli­nisch che­mi­ci’). De kli­nisch che­mi­ci wer­ken nauw samen met collega’s uit ande­re labo­ra­to­ri­um­dis­ci­pli­nes in de medi­sche gezond­heids­zorg, zoals de Medi­sche Immu­no­lo­gie, Medi­sche Micro­bi­o­lo­gie en Patho­lo­gie. Het belang van de pati­ënt en de kwa­li­teit van de labo­ra­to­ri­um­zorg staan altijd centraal.

We staan altijd klaar om de zorg­ver­le­ners bij te staan bij het aan­vra­gen van zin­vol­le dia­gnos­tiek en het inter­pre­te­ren van resul­ta­ten en over­leg over bepalingen.

Van links naar rechts:

Marloes van Zwam, Frans van der Horst, Mari­an­ne Zijlstra, Ellen Els­en­berg, Eva Ebbing (AIOS), Michael Bots, Lin­da IJs­sel­s­tijn, Raoul Oude Eng­be­rink, Mar­jo­lein Glas (AIOS), Marie­ke Frasa