Labo­ra­to­ri­um draait 24 uur per dag

Kli­ni­sche Che­mie

Het labo­ra­to­ri­um draait 7 dagen per week en 24 uur per dag. Spoed­ei­sen­de dia­gnos­tiek kan daar­om de hele dag door wor­den uit­ge­voerd. De resul­ta­ten van spoed­ei­sen­de dia­gnos­tiek en afwij­ken­de uit­sla­gen wor­den direct tele­fo­nisch door­ge­ge­ven aan (de opge­ge­ven con­tact­per­soon van) de zorg­ver­le­ner.

Met gea­van­ceer­de appa­ra­tuur zor­gen we voor ade­qua­te door­loop­tij­den en hoge kwa­li­teit bepa­lin­gen.

We staan altijd klaar om de zorg­ver­le­ners bij te staan bij het aan­vra­gen van zin­vol­le dia­gnos­tiek en het inter­pre­te­ren van resul­ta­ten en over­leg over bepa­lin­gen.