Dien­sten

Bent u altijd al nieuws­gie­rig geweest wat er nu pre­cies gebeurt met uw buis­je bloed?
Onder­staand vindt u een kor­te intro­duc­tie­vi­deo over wat RHMDC doet met uw lichaams­ma­te­ri­a­len. 

Dia­gnos­tiek, onder­steu­ning en alge­me­ne dien­sten

We zet­ten onze dien­sten voor zorg­ver­le­ners graag voor u op een rij­tje. Onze Regio­co­ör­di­na­to­ren Dia­gnos­tiek leve­ren maat­werk. Bij aan­vul­len­de wen­sen den­ken wij graag mee over de moge­lijk­he­den. Door de regi­o­na­le ver­schil­len, waar we mee te maken heb­ben, bie­den we regi­o­naal extra moge­lijk­he­den of zijn bepaal­de dien­sten anders gere­geld of niet beschik­baar. Onze Regio­co­ör­di­na­to­ren Dia­gnos­tiek kan u het bes­te infor­me­ren over de moge­lijk­he­den in uw regio betref­fen­de de beschik­baar­heid van onze dien­sten. Benieuwd wat wij voor u als zorg­ver­le­ner kun­nen bete­ke­nen? Neem dan con­tact met ons op via regiosupport@reinier-mdc.nl 

 • Point-of-Care Tes­ting (POCT) appa­ra­tuur in bruik­leen op loca­tie;
 • Onder­steu­ning m.b.t. POCT-appa­ra­tuur door onze Ser­vi­ce­me­de­wer­kers;
 • DTO’s + aan­vraag­ge­drag in ver­ge­lij­king met lan­de­lij­ke cij­fers;
 • Direc­te tele­foon­num­mers van de dienst­doen­de labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­lis­ten voor over­leg en advies voor alle aan­dachts­ge­bie­den;
 • Spoed aan­vra­gen, de kri­ti­sche waar­den van spoed-aan­vra­gen wor­den dezelf­de dag (indien de aan­vra­gen in ons spoed-pak­ket val­len) naar u door­ge­beld;
 • Afwij­ken­de (spoed-)aanvragen wor­den altijd door­ge­beld, ook bui­ten kan­toor­uren.
 • Digi­taal inzien van uit­sla­gen;
 • Cumu­la­tie­ve rap­por­ta­ge bin­nen 24 uur van alle rou­ti­ne onder­zoe­ken via Life­Li­ne in een huis­art­sen infor­ma­tie sys­teem;
 • Oproep­sys­teem voor peri­o­die­ke con­tro­le van dia­be­tes, car­di­o­vas­cu­lair risi­co­ma­na­ge­ment, medi­cijnspie­gels, Lithi­um en schild­klier­func­tie;
 • Elek­tro­ni­sche aan­vra­gen;
 • Een Regio­co­ör­di­na­tor Dia­gnos­tiek als vast aan­spreek­punt voor al uw vra­gen;
 • Eigen zie­ken­huis­apo­theek voor de medi­cijnspie­gels.

 

Bloed­af­na­me:

 • Vena­punc­tie trai­ning aan medewerk(st)ers met een cer­ti­fi­caat van bevoegd­heid na het suc­ces­vol afron­den van de trai­ning;
  • Bloed­af­na­me op de gewens­te loca­tie:
  • Bloed­af­na­me in de prak­tijk door uw eigen assis­ten­te
  • Bloed­af­na­me in de prak­tijk door onze bloed­af­na­me­me­de­wer­kers
 • Bloed­af­na­me bij de pati­ënt thuis, ook bij spoed­aan­vra­gen tij­dens kan­toor­uren
 • Kos­te­lo­ze leve­ring van beno­dig­de mate­ri­a­len;
 • Opti­ma­le tra­ceer­baar­heid door gebruik van bar­co­des;

 

Logis­tiek:

 • Eigen logis­tie­ke ser­vi­ce;
 • Het trans­port vindt plaats onder gecon­di­ti­o­neer­de omstan­dig­he­den;
 • Het mate­ri­aal wordt naar wens één of meer­de­re keren per dag opge­haald (afhan­ke­lijk van de ope­nings­tij­den en moge­lijk­he­den per regio);
 • Onze medewerk(st)ers Logis­tiek kun­nen de prak­tijk dage­lijks bezoe­ken om mate­ri­aal op te halen en beno­dig­de afna­me­ma­te­ri­a­len af te leve­ren.