Dien­sten

Dia­gnos­tiek, onder­steu­ning en alge­me­ne diensten

We zet­ten onze dien­sten voor zorg­ver­le­ners graag voor u op een rij­tje. Onze Regio­co­ör­di­na­to­ren Dia­gnos­tiek leve­ren maat­werk. Bij aan­vul­len­de wen­sen den­ken wij graag mee over de moge­lijk­he­den. Door de regi­o­na­le ver­schil­len, waar we mee te maken heb­ben, bie­den we regi­o­naal extra moge­lijk­he­den of zijn bepaal­de dien­sten anders gere­geld of niet beschik­baar. Onze Regio­co­ör­di­na­to­ren Dia­gnos­tiek kan u het bes­te infor­me­ren over de moge­lijk­he­den in uw regio betref­fen­de de beschik­baar­heid van onze dien­sten. Benieuwd wat wij voor u als zorg­ver­le­ner kun­nen bete­ke­nen? Neem dan con­tact met ons op via regiosupport@reinier-mdc.nl 

 

In het kort:

 • Point-of-Care Tes­ting (POCT) appa­ra­tuur in bruik­leen op locatie;
 • Onder­steu­ning m.b.t. POCT-appa­ra­tuur door onze Servicemedewerkers;
 • DTO’s + aan­vraag­ge­drag in ver­ge­lij­king met lan­de­lij­ke cijfers;
 • Direc­te tele­foon­num­mers van de dienst­doen­de labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­lis­ten voor over­leg en advies voor alle aandachtsgebieden;
 • Spoed aan­vra­gen, de kri­ti­sche waar­den van spoed-aan­vra­gen wor­den dezelf­de dag (indien de aan­vra­gen in ons spoed-pak­ket val­len) naar u doorgebeld;
 • Afwij­ken­de (spoed-)aanvragen wor­den altijd door­ge­beld, ook bui­ten kantooruren.
 • Digi­taal inzien van uitslagen;
 • Cumu­la­tie­ve rap­por­ta­ge bin­nen 24 uur van alle rou­ti­ne onder­zoe­ken via Life­Li­ne in een huis­art­sen infor­ma­tie systeem;
 • Oproep­sys­teem voor peri­o­die­ke con­tro­le van dia­be­tes, car­di­o­vas­cu­lair risi­co­ma­na­ge­ment, medi­cijnspie­gels, Lithi­um en schildklierfunctie;
 • Digi­taal aanvragen;
 • Een Regio­co­ör­di­na­tor Dia­gnos­tiek als vast aan­spreek­punt voor al uw vragen;
 • Eigen zie­ken­huis­apo­theek voor de medicijnspiegels.

Dia­gnos­tiek digi­taal aanvragen 

BIJ RHMDC sti­mu­le­ren wij het digi­taal aan­vra­gen van labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek. Het digi­taal aan­vra­gen heeft veel voor­de­len. Het is een vei­li­ge manier van delen van pati­ënt­ge­ge­vens. Door de kop­pe­ling van het digi­ta­le plat­form, zoals Zorg­Do­mein of Cyber­lab, aan het HIS is er min­der kans op fou­ten. Daar­naast ont­vangt u de uit­sla­gen snel­ler omdat de ver­wer­kings­tijd min­der is. U kunt de aan­vraag­his­to­rie van de pati­ënt terug zien in het HIS. Momen­teel is RHMDC bezig met het tes­ten van een pati­ën­ten-app waar­bij een uit­ge­print Zorg­Do­mein­for­mu­lier over­bo­dig is.

Bloed­af­na­me

U kunt de bloed­af­na­me zelf orga­ni­se­ren in de huis­art­sen­prak­tijk waar­na de mate­ri­a­len wor­den opge­haald. De pati­ënt wordt direct van­uit de spreek­ka­mer gehol­pen of u orga­ni­seert een vast bloed­af­na­me uur/uren per week. RHMDC cer­ti­fi­ceert uw mede­wer­kers voor de vena­punc­tie en zorgt voor nascho­lin­gen op dit gebied. Het is ook moge­lijk om een bloed­af­na­me­me­de­wer­ker van RHMDC bij u in de prak­tijk te laten prikken.

 • Vena­punc­tie trai­ning aan medewerk(st)ers met een cer­ti­fi­caat van bevoegd­heid na het suc­ces­vol afron­den van de training; 
  • - Bloed­af­na­me op de gewens­te locatie:
  • - Bloed­af­na­me in de prak­tijk door uw eigen assistente
  • - Bloed­af­na­me in de prak­tijk door onze bloedafnamemedewerkers
 • Bloed­af­na­me bij de pati­ënt thuis, ook bij spoed­aan­vra­gen tij­dens kantooruren
 • Kos­te­lo­ze leve­ring van beno­dig­de materialen;
 • Opti­ma­le tra­ceer­baar­heid door gebruik van barcodes;

Alle mate­ri­a­len voor bloed­af­na­me, zoals naal­den, alco­hol en naal­den­con­tai­ners, wor­den gra­tis gele­verd indien u wenst zelf bloed te prikken.

Appa­ra­tuur

Onder­staan­de appa­ra­tuur wordt in bruik­leen gege­ven. Als u zich aan­meldt bij Mediq Mede­co ont­vangt u kor­ting op de con­tro­le­pak­ket­ten voor ijking van medi­sche appa­ra­tuur (met uit­zon­de­ring van POCT-appa­ra­tuur). Onze ser­vi­ce­me­de­wer­kers doen de jaar­lijk­se con­tro­les van de POCT-apparatuur.

 • Glu­co­se­me­ter
 • Uri­ne­me­ter
 • POCT-appa­ra­tuur; o.a. voor CRP, D‑Dimeer en Troponine‑T 

Logis­tie­ke dienst met gecon­di­ti­o­neerd vervoer

Wij heb­ben een eigen gecon­di­ti­o­neer­de logis­tie­ke ser­vi­ce. Onze Logis­tie­ke mede­wer­kers kun­nen dage­lijks langs komen voor het opha­len van de diver­se mate­ri­a­len. Het mate­ri­aal wordt naar wens één of meer­de­re keren per dag opge­haald of afge­le­verd (afhan­ke­lijk van de ope­nings­tij­den en moge­lijk­he­den per regio). Bestel­len van afna­me­ma­te­ri­a­len gaat via de web­si­te en wor­den daar­na snel afge­le­verd door de logis­tie­ke dienst. 

Oproep­sys­teem

Via ons oproep­sys­teem kunt u rege­len dat wij uw pati­ën­ten peri­o­diek oproe­pen (per post) voor bloed­af­na­me, zoals dia­be­te­spa­ti­ën­ten en pati­ën­ten met hart- en vaat­ziek­ten. Tevens is het moge­lijk om pati­ën­ten aan te mel­den die altijd thuis geprikt moe­ten worden.

Zoek­boek­Zorg

Via Zoek­boek­zorg kun­nen wij ander­hal­ve­lijns zorg rea­li­se­ren in uw prak­tijk met spe­ci­a­lis­ten uit de regio. Zo kan een plaat­se­lij­ke radio­loog met de beno­dig­de appa­ra­tuur bij pati­ën­ten ver­schil­len­de echo’s maken en beoor­de­len. De ser­vi­ce fun­dus­fo­to­gra­fie kan één of meer­de­re dag­de­len gere­geld wor­den op uw huisartsenpraktijk.

Far­ma­co­ge­ne­ti­ca

Far­ma­co­ge­ne­ti­ca is het onder­zoek van DNA om in te schat­ten hoe snel genees­mid­de­len wor­den afge­bro­ken door het lichaam. Samen met de afde­ling Kli­ni­sche Che­mie van het Eras­mus MC, biedt RHMDC (als eer­ste labo­ra­to­ri­um in Neder­land) hoog­waar­di­ge kwa­li­teit (CE-IVD) tes­ten voor meer dan 20 enzy­men. Het DNA zit in iede­re cel. Daar­om kan de DNA infor­ma­tie van enzy­men in de lever wor­den vast­ge­steld door wat bloed, speek­sel of wang­slijm­vlies te ana­ly­se­ren. Bij RHMDC doen we het DNA onder­zoek door mid­del van bloedonderzoek.

Afbraak van genees­mid­de­len
Genees­mid­de­len wor­den afge­bro­ken in de lever. Het lichaam doet dat om te bescher­men tegen vreem­de stof­fen. De con­cen­tra­tie van genees­mid­de­len in het bloed wordt bepaald door de dosis die u krijgt voor­ge­schre­ven en hoe snel het lichaam deze mid­de­len afbreekt. Het risi­co op bij­wer­kin­gen als­ook de effec­ti­vi­teit van een genees­mid­del zijn vaak gekop­peld aan een juis­te bloed­spie­gel.
Bij het voor­schrij­ven van genees­mid­de­len wordt ervan uit­ge­gaan dat ieder­een genees­mid­de­len met dezelf­de snel­heid kan afbre­ken. Dat is ech­ter niet het geval: de enzy­men die hier­voor zorg dra­gen, zijn niet bij ieder­een in gelij­ke mate aan­we­zig. Erfe­lijk­heid speelt hier­bij een belang­rij­ke rol.
Een DNA test kan aan­to­nen wel­ke enzy­men iemand wel, en wel­ke enzy­men iemand niet heeft. 

Het doel
Het doel van deze onder­zoe­ken is het vast­stel­len van de juis­te dose­ring per per­soon. De huisarts/apotheker kan medi­ca­tie op maat bie­den aan pati­ën­ten. Het is dé uit­komst voor pati­ën­ten die gevoe­lig zijn voor bij­wer­kin­gen van medi­ca­tie. De lan­de­lij­ke apo­the­kers ver­e­ni­ging KNMP heeft momen­teel voor meer dan 80 genees­mid­de­len dose­rings­ad­vie­zen beschik­baar op basis van DNA. Iede­re apo­the­ker heeft toe­gang tot die advie­zen en kan bewa­ken dat uw pati­ënt altijd medi­ca­tie op maat krijgt.

Meer infor­ma­tie lees je hier.

Zie­ken­huis­apo­theek

Het RHMDC werkt samen met de zie­ken­huis­apo­theek in het Rei­nier de Graaf Gast­huis voor het bepa­len van alle medicijnspiegels.

Trom­bo­se­dienst

RHMDC heeft per 1 janu­a­ri 2020 Trom­bo­se­dienst Delft over­ge­no­men. De oproep en bewa­king van pati­ën­ten die antistol­ling (nu voor­al VKA) gebrui­ken, is nog steeds onder­ge­bracht bij Trom­bo­se­dienst Delft. Kijk voor uit­ge­brei­de infor­ma­tie op Trombosedienst-delft.nl.

Trom­bo­Vi­taal

RHMDC werkt samen met Trom­bo­Vi­taal. Dit is een een trom­bo­se­dienst en spe­ci­a­list bij com­pli­ca­ties, ingre­pen of medi­sche vra­gen rond trom­bo­se en antistol­ling. De aan­pak van Trom­bo­Vi­taal is gericht op het voor­ko­men van klach­ten bij pati­ën­ten, beha­len van gezond­heids­winst, het sti­mu­le­ren van zelf­ma­na­ge­ment en het behoud van vitaliteit.

Stik­stof­le­ve­ring in huisartsenpraktijk

In samen­wer­king met Cry­o­so­lu­ti­ons wordt er iede­re 4 weken een con­tai­ner met 8 liter vloei­ba­re stik­stof gele­verd en de lege con­tai­ner wordt mee­ge­no­men. Indien u de Patho­lo­gie bij ons wenst af te nemen is deze ser­vi­ce gratis.

Extra ser­vi­ces

Naal­den­con­tai­ners inle­ve­ren (ook tij­dens de griep­prik), cen­tri­fu­ge, ijken van uw appa­ra­tuur, trai­nen en cer­ti­fi­ce­ren van uw mede­wer­kers en het ver­zor­gen van nascho­lin­gen en DTO’s.