Wij zijn er voor u!”

Over RHMDC

Wie zijn wij?

Wij zijn het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V. Hier­na gemaks­hal­ve RHMDC genoemd. U kunt bij ons terecht voor:

 

Dia­gnos­tiek voor het hele zorgspectrum

RHMDC ver­zorgt labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek voor bij­na het hele spec­trum aan medi­sche zorg­ver­le­ners bin­nen Neder­land. Op het gebied van eer­ste­lijns­zorg zijn wij lan­de­lijk actief voor onder ande­re huis­art­sen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge behan­del­cen­tra. Daar­naast leve­ren wij de labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek voor het Rei­nier de Graaf Zie­ken­huis in Delft en het Lan­ge­Land Zie­ken­huis in Zoe­ter­meer. Omdat het Rei­nier de Graaf  tot de Top­kli­ni­sche zie­ken­hui­zen behoort, levert RHMDC op bepaal­de gebie­den ook Top­kli­ni­sche diagnostiek.

De Rei­nier Haga Groep ont­stond in 2013 uit de bestuur­lij­ke fusie tus­sen het Haga­Zie­ken­huis en de Rei­nier de Graaf Groep. In juni 2015 trad het Lan­ge­Land zie­ken­huis ook toe. RHMDC is een zelf­stan­di­ge labo­ra­to­ri­um­or­ga­ni­sa­tie bin­nen deze groep.

 

Alle gang­ba­re laboratoriumdisciplines

Ons dia­gnos­tie­k­aan­bod omvat alle gang­ba­re laboratoriumdisciplines:

Dit bete­kent dat of het nu gaat om bloed, uri­ne, feces, huid­bi­opten of ande­re lichaams­ma­te­ri­a­len; u kunt altijd bij ons terecht!

Naast de genoem­de labo­ra­to­ri­um­dis­ci­pli­nes biedt RHMDC ook een Trom­bo­se­dienst. Per 1 janu­a­ri 2020 is Trom­bo­se­dienst Delft toe­ge­voegd aan het RHMDC. De oproep en bewa­king van pati­ën­ten die antistol­ling (nu voor­al VKA) gebrui­ken, is nog steeds onder­ge­bracht bij Trom­bo­se­dienst Delft. Kijk voor uit­ge­brei­de infor­ma­tie op Trombosedienst-delft.nl

 

Alle Labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek onder één dak

Als labo­ra­to­ri­um­or­ga­ni­sa­tie is RHMDC uniek in Neder­land: het is de eni­ge labo­ra­to­ri­um­or­ga­ni­sa­tie die actief is in zowel de eerste‑, twee­de- als der­de­lijns­zorg en daar­naast dia­gnos­tiek uit alle gang­ba­re labo­ra­to­ri­um­dis­ci­pli­nes in eigen beheer kan aan­bie­den. RHMDC bete­kent al uw labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek onder één dak!
Door­dat wij alles onder 1 dak faci­li­te­ren kunt u voor uit­een­lo­pend onder­zoek bij ons terecht, daar­in zijn wij uniek in Nederland.

 

Onze mis­sie, visie en kernwaarden

Waar wil­len we als orga­ni­sa­tie voor staan, waar gaan we voor en wat zijn onze drijf­ve­ren? Aan de hand van deze vra­gen heb­ben wij onze mis­sie en visie gefor­mu­leerd en een aan­tal kern­waar­den vastgesteld.

Onze Mis­sie
“Ons labo­ra­to­ri­um levert één totaal­aan­bod aan hoog­waar­dig labo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek & dienst­ver­le­ning op maat.”

Onze Visie
“Als mee­den­ken­de part­ner dra­gen onze mede­wer­kers op een ver­hel­de­ren­de en des­kun­di­ge wij­ze bij aan tij­di­ge en juis­te diagnostiek.”

Onze Kern­waar­den
Onze mis­sie en visie steu­nen op een vier­tal kern­waar­den, die de basis daar­van vor­men. Deze kern­waar­den geven rich­ting aan het beleid van RHMDC:

  • Kun­dig: We hou­den onze ken­nis op peil, heb­ben oog voor inno­va­ties en gaan con­se­quent en en gestruc­tu­reerd te werk, met oog voor de kwa­li­teits­nor­men. We stre­ven ernaar het bes­te pro­duct in de markt te zetten.
  • Maat­schap­pe­lijk onder­ne­mend: We heb­ben een effi­ci­ën­te kos­ten­huis­hou­ding, waar­mee we onze druk op de zorg­be­gro­ting zo klein moge­lijk hou­den, zon­der daar­bij in te leve­ren op kwa­li­teit. De zake­lij­ke afspra­ken die wij met onze klan­ten maken zijn maat­werk en pas­sen bin­nen de gel­den­de wet­ge­ving en richt­lij­nen (zoals die van de NZa).
  • Flexi­bel en klant­ge­richt: We stre­ven naar een opti­ma­le dienst­ver­le­ning met, waar moge­lijk, maat­werk voor onze klan­ten. Dit bete­kent: hoge betrouw­baar­heid en een goed, flexi­bel en veel­zij­dig assor­ti­ment van dienstverlening.

 

ISO-cer­ti­fi­ca­tie

Het RHMDC heeft de ISO 15189 accre­di­ta­tie ont­van­gen van de Raad voor Accre­di­ta­tie (RvA, regi­stra­tie­num­mer M087). Deze accre­di­ta­tie heeft een gel­dig­heid van 4 jaar, waar­bij de RvA peri­o­diek toetst of RHMDC nog steeds vol­doet aan de gestel­de (ISO-)eisen en de voor­waar­den voor accreditatie.

 

Wilt u meer infor­ma­tie over het RHMDC? Neem dan con­tact met ons op via e‑mailadres: Regiosupport@reinier-mdc.nl