RHMDC doet er alles aan om de dienst­ver­le­ning door te laten lopen en zorg te dra­gen voor een vei­li­ge omge­ving voor u, alle pati­ën­ten en voor onze mede­wer­kers. Geza­men­lijk wil­len wij ervoor zor­gen dat het zorg­per­so­neel het nood­za­ke­lij­ke werk kan blij­ven doen en er min­der besmet­tin­gen plaatsvinden.

Naast de spoed­zorg voor COVID-19 gaat een deel van de regu­lie­re (chro­ni­sche) zorg, waar moge­lijk, door. Wij kie­zen er bewust voor om onze bestaan­de bloed­af­na­me­lo­ca­ties zoveel moge­lijk open te hou­den, omdat de regu­lie­re zorg niet stil mag vallen.

Inmid­dels zijn een aan­tal tij­de­lij­ke dia­gnos­ti­sche cen­tra door ons geo­pend. Hier kun­nen zorg­ver­le­ners pati­ën­ten voor nood­za­ke­lij­ke dia­gnos­tiek instu­ren. Denk daar­bij aan pati­ën­ten met ver­koud­heids­klach­ten, hooi­koorts of ast­ma, die een acu­te zorg­vraag kun­nen heb­ben. Voor hen zijn spe­ci­fie­ke prik­pun­ten geo­pend om bloed­af­na­me te doen of mate­ri­aal in te leve­ren en waar onze mede­wer­kers in bescher­men­de kle­ding wer­ken. Op onze web­si­te kunt u de actu­e­le ope­nings­tij­den bekijken.

Chro­ni­sche zorg
In deze tijd is het belang­rijk om goed voor elkaar te zor­gen. Wij den­ken graag met u mee. Alleen samen krij­gen wij het coro­na­vi­rus onder con­tro­le.  Heeft u in uw regio behoeft aan een spe­ci­aal inge­rich­te huis­art­sen­post of wilt u meer weten over thuis­mo­ni­to­ring? Als wij u op wel­ke manier dan ook kun­nen onder­steu­nen, neem dan con­tact met ons op via het Klant Con­tact Cen­trum: 088 260 4000.