Don­der­dag 5 maart jl. orga­ni­seer­de de NVML (Neder­land­se Ver­e­ni­ging van bio­Me­disch Labo­ra­to­ri­um­me­de­wer­kers) het con­gres ‘Pre­ana­ly­se, het begin in bewe­ging’ in het Rei­nier Haga MDC, loca­tie RdGG. Het con­gres vond dit jaar voor het eerst plaats in een laboratoriumomgeving.

Het pro­gram­ma bestond uit diver­se spre­kers, zoals een inter­nist-aller­go­loog, patho­loog en ergo­noom. Van­uit RHMDC ver­tel­de arts micro­bi­o­loog Leo Smeets meer over pre­ana­ly­se in de medi­sche micro­bi­o­lo­gie. Aan de hand van een aan­tal casus­sen en een quiz werd de deel­ne­mer mee­ge­no­men in de wereld van microbiologie.

Ook werd er o.a. gespro­ken over het pre-ana­ly­tisch pro­ces in de huis­art­sen­prak­tijk en de patho­lo­gi­sche pre-ana­ly­se: ‘waar zit­ten de vari­a­be­len? Is er iets anders dan “gooi maar op formaline”?

Rond­lei­din­gen
Het con­gres werd afge­slo­ten met rond­lei­din­gen op diver­se afde­lin­gen van het RHMDC, zoals de Medi­sche micro­bi­o­lo­gie, Patho­lo­gie, Kli­ni­sche che­mie en de Bloed­af­na­me. Lau­ra van Rij, Team­lei­der bloed­af­na­me Delft, ver­zorg­de de rond­lei­ding op deze afde­ling. De rond­lei­ding begon bij het moment van bin­nen­komst van de pati­ënt en ein­dig­de bij het invoe­ren van de for­mu­lie­ren. Ook kre­gen de deel­ne­mers een klein kijk­je in de keu­ken van de bloed­af­na­me Delft. “Het dags­tart­bord is erg belang­rijk voor ons. Lau­ra: “Op dit bord is in één oog­op­slag te zien of alle prik­stoe­len bezet zijn en wie wan­neer pau­ze heeft of wan­neer naar huis gaat.  Nadat de basis­in­de­ling van de dag is gemaakt vol­gens roos­ter, kun­nen de wij­zi­gin­gen die gedu­ren­de de dag plaats­vin­den door de mede­wer­kers zelf wor­den aan­ge­past. Soms heb je gewoon een iets min­de­re dag, dan moet het ook moge­lijk zijn om in over­leg met collega’s van werk­plek te ruilen.”

Met ruim 70 con­gres­deel­ne­mers kijkt RHMDC terug op een geslaag­de samen­wer­king met de NVML.