U zag het natuur­lijk met­een al bij het ope­nen van de web­pa­gi­na, onze nieu­we web­si­te is live!

Begin 2014 wer­den bin­nen de Rei­nier de Graaf Groep (RdGG) de eer­ste stap­pen gezet naar een ver­zelf­stan­dig­de labo­ra­to­ri­um­or­ga­ni­sa­tie. Dit heeft op 1 juli 2015 geleid tot het oprich­ten van het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC) waar­in het labo­ra­to­ri­um van Rei­nier de Graaf (voor­heen SSDZ) en Rei­nier Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum zijn onder­ge­bracht. Hier­door ont­stond een unie­ke labo­ra­to­ri­um­or­ga­ni­sa­tie waar­in alle gang­ba­re dis­ci­pli­nes (Kli­ni­sche Che­mie, Immu­no­lo­gie, Micro­bi­o­lo­gie en Patho­lo­gie) onder één dak samen­wer­ken en die dia­gnos­tiek levert aan zowel de eer­ste- en twee­de­lijns zorg als top­re­fe­ren­te zorg.

Na deze samen­voe­gin­gen is er in de prak­tijk een hoop gebeurd maar aan de web­si­tes is niks ver­an­derd. Daar­om heb­ben we afge­lo­pen tijd gewerkt aan een nieu­we web­si­te pas­send bij het RHMDC. De web­si­te van toen­ma­lig SSDZ, HRL en Rei­nier MDC is nu samen­ge­voegd tot 1 pas­sen­de website.

De groot­ste ver­an­de­ring voor u als pati­ënt is dat onze open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­ties veel mak­ke­lij­ker op te zoe­ken zijn. U vult een post­co­de in en u vindt met­een de dichtst­bij­zijn­de bloedafnamelocatie!

Als zorg­ver­le­ner en klant van RHMDC kunt u nu uw bestel­lin­gen onli­ne plaat­sen via ons bestel­for­mu­lier op de web­si­te. Onze klan­ten uit de omge­ving Delft waren dit al gewend maar voor de rest van Neder­land is dit nieuw! U moet wel inlog­ge­ge­vens heb­ben van onze web­si­te om een bestel­ling te kun­nen plaat­sen. Deze vraagt u hier op. Mocht u van onze oude web­si­te (www.laboratorium.rdgg.nl en oude ver­sie van www.reinier-mdc.nl) al inlog­ge­ge­vens heb­ben dan kunt u zich met die­zelf­de gege­vens gewoon inloggen.

Indien u nog aan­vul­lin­gen ziet op onze web­si­te, laat u dit dan weten aan ons? U kunt een mail­tje stu­ren naar Communicatie@reinier-mdc.nl en dan gaan wij kij­ken wat we voor u kun­nen betekenen.