Sinds 1 janu­a­ri 2018 is het Kli­nisch Che­misch labo­ra­to­ri­um van het Lan­ge­Land Zie­ken­huis toe­ge­tre­den tot het RHMDC. Per 30 maart 2017 draagt het RHMDC de ISO 15189:2012 cer­ti­fi­ce­ring. Van­we­ge deze toe­tre­ding ging het audit­team van de RvA ook langs bij het labo­ra­to­ri­um van het Lan­ge­Land Zie­ken­huis. We kun­nen met trots ver­tel­len dat we op 21 juni 2018 ook voor deze loca­tie de accre­di­ta­tie voor ISO 15189:2012 heb­ben behaald!

De accre­di­ta­tie heeft een gel­dig­heid van 4 jaar, waar­bij de Raad van Accre­di­ta­tie peri­o­diek het RHMDC toetst of het blijft vol­doen aan de eisen en de voor­waar­den voor accreditatie.