Voor een goe­de afhan­de­ling van uw labo­ra­to­ri­um­aan­vraag en juis­te resul­ta­ten is het belang­rijk dat er vol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens bekend zijn en dat er een goe­de patien­ti­den­ti­fi­ca­tie heeft plaats­ge­von­den. Dit is tevens een ver­eis­te van­uit de ISO 15189, de kwa­li­teits­norm waar­voor het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum is geac­cre­di­teerd. Ont­bre­ken­de of onjuist inge­vul­de infor­ma­tie kan lei­den tot onno­di­ge ver­tra­ging en fouten.

 

Van­af 1 sep­tem­ber 2018 dient u zich te kun­nen iden­ti­fi­ce­ren met een gel­dig legi­ti­ma­tie­be­wijs vóór­dat de bloed­af­na­me plaats­vindt. Daar­naast zal de bloedafnamemedewerk(st)er geen aan­vraag­for­mu­lie­ren meer accep­te­ren die onvol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens bevat­ten. Het labo­ra­to­ri­um heeft uw (huis)arts hier­van op de hoog­te gesteld.

 

Neemt u bij uw bezoek aan de bloed­af­na­me­lo­ca­tie daar­om altijd onder­staan­de items mee zodat wij uw aan­vraag vlot en cor­rect kun­nen afhandelen:

- Een vol­le­dig inge­vuld aan­vraag­for­mu­lier dat u gekre­gen heeft van uw (huis)arts;

- Een gel­dig legitimatiebewijs;

- Uw verzekeringspas.

 

Onder gel­di­ge legi­ti­ma­tie­be­wij­zen ver­staan wij:

- Neder­lands (of bui­ten­lands) paspoort;

- Neder­lands iden­ti­teits­kaart (ID);

- Neder­lands rijbewijs;

- Neder­lands vreemdelingendocument.

Indien u in het bezit bent van een pati­ënt­pas van het Rei­nier de Graaf, is het belang­rijk dat u deze ook meeneemt.

 

Kunt u zich van­af 1 sep­tem­ber niet iden­ti­fi­ce­ren en/of staan er op uw aan­vraag­for­mu­lier onvol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens dan mogen wij helaas géén bloed­af­na­me ver­zor­gen. U kunt dan uiter­aard de eerst­vol­gen­de keer met uw iden­ti­fi­ca­tie­be­wijs en vol­le­dig inge­vuld aan­vraag­for­mu­lier terecht bij onze bloedafnamelocaties.

U vindt hier alle open­ba­re bloedafnamelocaties.

Klik hier voor een over­zicht van alle patiëntfolders