RHMDC biedt als ser­vi­ce glu­co­se­me­ters in bruik­leen aan zorg­ver­le­ners, die klant zijn bij RHDMC, voor gebruik in de huis­art­sen­prak­tijk. De glu­co­se­me­ters wor­den gra­tis aan­ge­bo­den en jaar­lijks omge­ruild voor con­tro­le, zo zijn er altijd goed­ge­keur­de glu­co­se­me­ters in de prak­tijk aan­we­zig. De con­tro­le­da­tum wordt door RHMDC bijgehouden.
Er is geko­zen voor de  Care­Sens N Pre­mier glu­co­se­me­ter, omdat deze kwa­li­ta­tief betrouw­baar en gebrui­kers­vrien­de­lijk is. De meter heeft een uit­werp­knop waar­door de strip niet meer hand­ma­tig ver­wij­derd hoeft te wor­den. De eer­ste meters wor­den gele­verd met een pot­je van 10 strips. De pot­jes zijn te bestel­len via het bestel­for­mu­lier op de web­si­te en de kos­ten zijn € 10,50 voor 50 strips.
Voor een bestel­ling van de glu­co­se­me­ters kunt u con­tact opne­men met uw Regio­co­ör­di­na­tor Diagnostiek.