Wat is Farmacogenetica?
Far­ma­co­ge­ne­ti­ca is het onder­zoek van DNA om in te schat­ten hoe snel genees­mid­de­len wor­den afge­bro­ken door het lichaam. Samen met de afde­ling Kli­ni­sche Che­mie van het Eras­mus MC, biedt RHMDC (als eer­ste labo­ra­to­ri­um in Neder­land) hoog­waar­di­ge kwa­li­teit (CE-IVD) tes­ten voor meer dan 20 enzy­men. Het DNA zit in iede­re cel. Daar­om kan de DNA infor­ma­tie van enzy­men in de lever wor­den vast­ge­steld door wat bloed, speek­sel of wang­slijm­vlies te ana­ly­se­ren. Bij RHMDC doen we het DNA onder­zoek door mid­del van bloedonderzoek.

Afbraak van geneesmiddelen
Genees­mid­de­len wor­den afge­bro­ken in de lever. Het lichaam doet dat om te bescher­men tegen vreem­de stof­fen. De con­cen­tra­tie van genees­mid­de­len in het bloed wordt bepaald door de dosis die u krijgt voor­ge­schre­ven en hoe snel het lichaam deze mid­de­len afbreekt. Het risi­co op bij­wer­kin­gen als­ook de effec­ti­vi­teit van een genees­mid­del zijn vaak gekop­peld aan een juis­te bloedspiegel.
Bij het voor­schrij­ven van genees­mid­de­len wordt ervan uit­ge­gaan dat ieder­een genees­mid­de­len met dezelf­de snel­heid kan afbre­ken. Dat is ech­ter niet het geval: de enzy­men die hier­voor zorg dra­gen, zijn niet bij ieder­een in gelij­ke mate aan­we­zig. Erfe­lijk­heid speelt hier­bij een belang­rij­ke rol.
Een DNA test kan aan­to­nen wel­ke enzy­men iemand wel, en wel­ke enzy­men iemand niet heeft. 

Het doel
Het doel van deze onder­zoe­ken is het vast­stel­len van de juis­te dose­ring per per­soon. De huisarts/apotheker kan medi­ca­tie op maat bie­den aan pati­ën­ten. Het is dé uit­komst voor pati­ën­ten die gevoe­lig zijn voor bij­wer­kin­gen van medi­ca­tie. De lan­de­lij­ke apo­the­kers ver­e­ni­ging KNMP heeft momen­teel voor meer dan 80 genees­mid­de­len dose­rings­ad­vie­zen beschik­baar op basis van DNA. Iede­re apo­the­ker heeft toe­gang tot die advie­zen en kan bewa­ken dat uw pati­ënt altijd medi­ca­tie op maat krijgt.

DNA Pas­poort
De infor­ma­tie van het DNA van aan­tal enzy­men bij elkaar, vormt een DNA pas­poort voor medi­ca­tie. Het Eras­mus MC geeft deze DNA pas­poor­ten uit.

Kos­ten
De kos­ten voor de mees­te bepa­lin­gen zijn rond de €68 per test (NZa 070004). Exac­te prij­zen voor alle bepa­lin­gen zijn op te vra­gen via www.erasmusmc.nl onder ‘ODV tarieven’.

Dekt de ver­ze­ke­ring Far­ma­co­ge­ne­tisch onderzoek?
Als er spra­ke is van een medi­sche vraag (bij­wer­kin­gen, inef­fec­ti­vi­teit) geven de ver­ze­ke­raars aan dat deze tes­ten in prin­ci­pe ver­goed wor­den. Bij twij­fel is dit na te vra­gen bij de verzekeraar.
Bij aan­vraag via de huis­arts wordt de reke­ning recht­streeks naar de ver­ze­ke­raar gestuurd. De test gaat moge­lijk wel ten kos­te van het eigen risico.