Dis­clai­mer

Alge­meen
Deze web­si­te is ont­wik­keld en wordt onder­hou­den door het RHMDC. Op de inhoud en het gebruik van deze web­si­te zijn de hier­on­der genoem­de voor­waar­den van toe­pas­sing. Gebruik van de web­si­te houdt aan­vaar­ding van de voor­waar­den door de gebrui­ker of bezoe­ker in. Het RHMDC behoudt zich het recht voor om zon­der bericht de inhoud van de web­si­te als­me­de de voor­waar­den die op het gebruik daar­van van toe­pas­sing zijn, geheel of gedeel­te­lijk te wij­zi­gen en/of te ver­van­gen.

 

Auteurs­rech­ten en intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten
Alle auteurs­rech­ten en ande­re intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten met betrek­king tot de inhoud en de vorm­ge­ving van deze web­si­te, waar­on­der begre­pen de tek­sten en afbeel­din­gen, beho­ren toe aan het RHMDC, en wor­den uit­druk­ke­lijk voor­be­hou­den. Anders dan voor per­soon­lijk gebruik mag niets van de web­si­te wor­den ver­veel­vou­digd op wel­ke wij­ze dan ook, zon­der de uit­druk­ke­lij­ke toe­stem­ming van het RHMDC.

 

Uit­slui­ting van aan­spra­ke­lijk­heid
Alle infor­ma­tie op deze web­si­te is bedoeld voor per­soon­lijk gebruik. Aan de infor­ma­tie kun­nen geen rech­ten wor­den ont­leend. Wij­zi­gin­gen en type­fou­ten wor­den voor­be­hou­den. Wij span­nen ons in om de infor­ma­tie op de web­si­te zo vol­le­dig en nauw­keu­rig moge­lijk te laten zijn. Het RHMDC sluit iede­re aan­spra­ke­lijk­heid voor de op de web­si­te ver­strek­te infor­ma­tie en ieder gebruik van deze infor­ma­tie uit­druk­ke­lijk uit.

 

Links naar der­den
Links naar der­den val­len bui­ten de ver­ant­woor­de­lijk­heid van het RHMDC.

 

Toe­pas­se­lijk recht
Op deze voor­waar­den is Neder­lands recht van toe­pas­sing.

 

Con­tact
Web­mas­ter