Denkt u bij uw pati­ënt aan het nieu­we Coro­na­vi­rus (COVID-19)? Kijk op de web­si­te van de RIVM voor de actu­e­le casus­de­fi­ni­tie en als deze past, neem dan con­tact op met de GGD. In Neder­land ligt de coör­di­na­tie van iso­la­tie van (moge­lij­ke) pati­ën­ten en dia­gnos­tiek bij het RIVM. De casus­de­fi­ni­tie van COVID-19 wordt door het RIVM voort­du­rend bij­ge­werkt aan de hand van nieu­we gege­vens zoals de ver­sprei­ding van het virus over de wereld.

Denkt u aan een COVID-19 infec­tie, dan is het advies om deze ver­den­king zo snel moge­lijk te toet­sen aan (op dat moment gel­den­de) casus­de­fi­ni­tie op de RIVM web­si­te. Indien het ant­woord van die toet­sing “ja” is:

  • Laat de pati­ënt thuis blij­ven of plaats hem/haar in een apar­te ruim­te, of neem bescher­mings­mid­de­len voor zover voor­ra­dig (voor een actu­eel advies zie even­eens de RIVM web­si­te).
  • Neem direct con­tact op met de GGD, afde­ling infectieziekten.

Indien de GGD het als een moge­lij­ke besmet­ting beschouwt zorgt de GGD voor mon­ster­af­na­me en ver­der beleid.

Dia­gnos­tiek naar COVID-19 via ande­re kana­len dan de GGD is op dit moment niet moge­lijk in ver­band met beperk­te test­ca­pa­ci­teit. Is ande­re (aan­vul­len­de) dia­gnos­tiek nood­za­ke­lijk bij iemand die door de GGD in iso­la­tie is geplaatst, neem dan con­tact op met de arts-micro­bi­o­loog van RHMDC via ons Klant Con­tact Cen­trum 088 260 4000. Ook voor ande­re vra­gen over het virus kunt u con­tact opne­men met de arts-microbioloog.