De uit­braak van COVID-19 is uit­ge­roe­pen tot een pan­de­mie, wat een groot risi­co met zich mee­brengt voor de volks­ge­zond­heid. Dat dit een zor­ge­lij­ke gezond­heids­si­tu­a­tie is, zijn wij ons ten zeer­ste van bewust.

Als uw part­ner in dia­gnos­tiek is het voor ons van het groot­ste belang dat wij ons werk kun­nen blij­ven uit­voe­ren, ook tij­dens deze seri­eu­ze gezond­heids­be­drei­gin­gen. Naast de aan­be­ve­lin­gen van het RIVM heb­ben wij ver­der­gaan­de regels opge­steld waar­aan onze mede­wer­kers zich die­nen te hou­den. Indien het werk het toe­laat, wer­ken onze mede­wer­kers zoveel moge­lijk van­uit huis en wordt er voor­lo­pig niet meer inter­na­ti­o­naal gereisd of deel­ge­no­men aan events, con­gres­sen en bijeenkomsten.

Wat bete­kent dit voor u?
Wij blij­ven u gewoon bedie­nen, zoals u van ons gewend bent. Wij heb­ben een zorg­plicht. Onze bloed­af­na­me­me­de­wer­kers blij­ven in de huis­art­sen­prak­tijk en bij de pati­ën­ten thuis prik­ken op ver­zoek van de huis­arts. Het dia­gnos­tisch mate­ri­aal wordt gewoon bij de huis­art­sen opge­haald. Ook op ons labo­ra­to­ri­um gaan alle pro­ces­sen gewoon door. Wel kan het zijn dat de door­loop­tij­den iets ver­tra­ging oplo­pen, hier­voor vra­gen we uw begrip.

Wan­neer u koorts heeft (ten min­ste 38 gra­den Cel­si­us) en moet hoes­ten of benauwd bent, kunt u onze prik­pun­ten helaas niet bezoe­ken. Wij ver­zoe­ken u con­tact op te nemen met uw huis­arts. Moge­lijk kan uw afspraak ver­plaatst wor­den tot­dat uw klach­ten weer voor­bij zijn.

Van­zelf­spre­kend moni­to­ren wij 24/7 de ont­wik­ke­lin­gen en infor­me­ren wij u direct bij even­tu­e­le wij­zi­gin­gen die voor u van belang zijn. Met elkaar dra­gen we zorg voor een vei­li­ge omge­ving voor u, voor de huis­art­sen en voor onze medewerkers.