Wij hel­pen u graag

Klant Con­tact Centrum

Ons Klant Con­tact Cen­trum is van 08:00 tot 17:00 uur bereik­baar voor vra­gen en het maken van afspra­ken op 088 260 4000.

Adres

Hoofd­ves­ti­ging RHMDC
Rei­nier de Graaf­weg 7
2625 AD Delft

Post­bus
Post­bus 5011
2600 GA Delft

Klach­ten

Het kan voor­ko­men dat u niet tevre­den bent over onze pro­duc­ten, dien­sten of ser­vi­ce. Wij wil­len graag op de hoog­te wor­den gebracht van uw onge­noe­gen. Dat geeft ons de gele­gen­heid om samen met u naar een oplos­sing te zoe­ken. Wij nemen uw klacht seri­eus en gaan ver­trou­we­lijk om met uw gegevens.

U kunt uw klacht direct bespre­ken met de betrok­ke­ne of dege­ne die ver­ant­woor­de­lijk is. Vaak kan dan gelijk naar een oplos­sing wor­den gezocht. Komt u er samen toch niet uit of vindt u het las­tig om dit gesprek te voe­ren, dan kunt u terecht bij een van onze klachtenfunctionarissen.

De klach­ten­func­ti­o­na­ris
De klach­ten­func­ti­o­na­ris fun­geert als onpar­tij­di­ge en onaf­han­ke­lij­ke opvang van uw klacht en kan u hel­pen uw klacht te ver­dui­de­lij­ken. Daar­naast licht de klach­ten­func­ti­o­na­ris de moge­lijk­he­den voor afhan­de­ling van de klacht toe en helpt u bij het vin­den van een oplos­sing. Het is moge­lijk dat de klach­ten­func­ti­o­na­ris u bege­leidt bij een (bemiddelings)gesprek met de betrok­ken zorgverlener(s).

Infor­ma­tie over de klacht­pro­ce­du­re vindt u op: https://www.reinierdegraaf.nl/algemeen/klachten/ Hier vindt u ook de moge­lijk­heid om per e‑mail een klacht in te dienen.

 

Web­si­te

De web­si­te werkt het bes­te met inter­net­brow­ser Goog­le Chro­me of Micro­soft Egde. Indien u inlog- of bestel­pro­ble­men ervaart op onze web­si­te, vra­gen wij u om eer­der­ge­noem­de brow­ser te gebrui­ken. Indien u in deze brow­ser nog moei­lijk­he­den ervaart, kunt u con­tact opne­men via websitesupport@reinier-mdc.nl. Uw e‑mail wordt zo snel moge­lijk in behan­de­ling genomen.

Meer infor­ma­tie

Indien u meer infor­ma­tie wil over RHMDC of inte­res­se heeft om uw dia­gnos­tiek door RHMDC te laten ver­zor­gen, kunt u een e‑mail stu­ren naar regiosupport@reinier-mdc.nl. Wij nemen aan de hand van uw e‑mail con­tact met u op.