Bin­nen­kort een nieu­we website!

Nieu­we website We heb­ben mooi nieuws: onze web­si­te wordt bin­nen­kort ver­be­terd en ver­nieuwd. Met meer infor­ma­tie en func­ti­o­na­li­teit voor u als patiënt/cliënt en min­der com­plexe han­de­lin­gen. Een onli­ne afspraak maken is straks een stuk snel­ler en...

Afwij­ken­de ope­nings­tij­den tij­dens de feest­da­gen en 5 mei

Op onder­staan­de feest­da­gen zijn al onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties gesloten: dins­dag 27 april, Koningsdag don­der­dag 13 mei, Hemelvaartsdag maan­dag 24 mei, 2e Pinksterdag Als u op 5 mei een afspraak wilt inplan­nen, dan kunt u via ons afspra­ken­sys­teem zien...

Afspraak maken gewijzigd

Let op: de web­si­te is ver­an­derd! U dient op een ande­re manier een afspraak te maken. De groe­ne balk is gewij­zigd naar een groe­ne knop. Om een afspraak in te plannen: klikt u op ‘Maak een afspraak’ in de groe­ne knop op de home­pa­gi­na. U komt terecht op...

Uit­brei­ding van bloedafnamelocaties

Van­we­ge het Coro­na virus kunt u niet meer zon­der afspraak terecht om bloed te laten prik­ken of (lichaams)materialen (bij­voor­beeld uri­ne) in te leve­ren. Daar­om is het sinds kort moge­lijk om via onze web­si­te een afspraak te maken bij één van onze open­ba­re...

RHMDC onder­steunt de nieu­we coro­na-test­lo­ca­tie in Delft

Van­af maan­dag 21 sep­tem­ber start GGD Haag­lan­den in nau­we samen­wer­king met het labo­ra­to­ri­um Rei­nier Haga MDC een coro­na-test­lo­ca­tie aan de Bies­land­seka­de 68 in Delft. RHMDC doet al van­af het begin van de uit­braak de ana­ly­se van de tes­ten voor...