RHMDC Webi­nar don­der­dag 23 april 20.00–22.00 uur

‘Met de juis­te dia­gnos­tiek krij­gen wij het coro­na­vi­rus (SARS-Cov‑2) onder controle’. RHMDC orga­ni­seert op don­der­dag 23 april 2020 een gra­tis webi­nar, waar­voor accre­di­ta­tie is aan­ge­vraagd. Tij­dens het webi­nar wordt inge­gaan op de nieuw­ste...

Upda­te 3: RHMDC COVID-19 diagnostiek

“We ver­vier­vou­di­gen de test­ca­pa­ci­teit naar 17.500 per dag”, zo kon­dig­de minis­ter De Jon­ge van Volks­ge­zond­heid 31 maart aan. Dat is nodig om al het zorg­per­so­neel te kun­nen tes­ten bij klach­ten. Als door het RIVM geva­li­deerd labo­ra­to­ri­um voert...

RHMDC ver­zorgt aan­vra­gen van SARS-CoV‑2 / COVID-19 diagnostiek

Van­af heden ver­zorgt RHMDC de dia­gnos­tiek voor Sars-CoV‑2 (Covid-19) op keels­wab en/of nasop­ha­rynx­wat voor klan­ten via het beken­de aan­vraag­for­mu­lier. Op de ach­ter­zij­de van het for­mu­lier kan de vrije tekst “Sars-CoV‑2” inclu­sief het...

Upda­te 2: Coro­na­vi­rus en onze dienstverlening

Afge­lo­pen vrij­dag bericht­ten wij over de uit­braak van COVID-19 en de gevol­gen voor onze dienst­ver­le­ning. De daar­in geschets­te maat­re­ge­len zijn nog steeds van kracht. Het RIVM heeft inmid­dels de miti­ga­tie­fa­se aan­ge­kon­digd. De maat­re­ge­len zijn...

Coro­na­vi­rus en onze dienstverlening

De uit­braak van COVID-19 is uit­ge­roe­pen tot een pan­de­mie, wat een groot risi­co met zich mee­brengt voor de volks­ge­zond­heid. Dat dit een zor­ge­lij­ke gezond­heids­si­tu­a­tie is, zijn wij ons ten zeer­ste van bewust. Als uw part­ner in...