Van 11 juni tot en met 16 juli kunt u op maan­dag en don­der­dag tot 20.00 uur terecht op de poli Bloed­af­na­me in het Rei­nier de Graaf Gast­huis in Delft. Wordt u door­ver­we­zen door uw huis­arts en hoeft u niet nuch­ter te blij­ven? Kom dan in de mid­dag of op maan­dag en don­der­dag in de avond naar onze poli. De mid­da­gen zijn een stuk rus­ti­ger, waar­door wij u snel­ler kun­nen hel­pen en uw wacht­tijd een stuk kor­ter is.

Vei­li­ge zorg
Wij doen er alles aan om besmet­ting met het coro­na­vi­rus te voor­ko­men. Daar­om nemen we in ons Gast­huis voor­zorgs­maat­re­ge­len om u vei­li­ge zorg te kun­nen bie­den. Hier­bij hou­den we ons aan de richt­lij­nen van de over­heid. We heb­ben maat­re­ge­len getrof­fen om druk­te in de wacht­ka­mers te voor­ko­men. De wacht­ka­mers zijn zo inge­richt dat u 1,5 meter afstand kunt hou­den van ande­re bezoe­kers. Daar­naast vindt u aan­wij­zin­gen over afstand bewa­ren in gan­gen en in de wachtkamer.

Onze zorg­ver­le­ners dra­gen alleen een mond­mas­ker en/of ande­re per­soon­lij­ke bescher­mings­mid­de­len als dat nodig is. Hier­mee vol­gen we de richt­lij­nen van het RIVM. Bij de ingang van alle loca­ties van Rei­nier de Graaf wor­den pati­ën­ten en bezoe­kers gescreend. Dit bete­kent dat wij ieder­een vra­gen of zij klach­ten heb­ben, zoals koorts, hoes­ten, benauwd zijn of een com­bi­na­tie hier­van. Komt u voor de poli Bloed­af­na­me en heeft u klach­ten, dan krijgt u bij de ingang een mond­mas­ker op. Op de poli Bloed­af­na­me beslist de bloed­af­na­me­me­de­wer­ker, in over­leg met u, of er nog aan­vul­len­de bescher­mings­mid­de­len nodig zijn.