Het is u vast niet ont­gaan dat er per 25 mei een nieu­we AVG van kracht is. Wij, als RHMDC, heb­ben pri­va­cy hoog in het vaan­del. Er wordt zeer ver­trou­we­lijk omge­gaan met per­soons­ge­ge­vens, dit is onder ande­re vast­ge­legd in de ISO-certificering.

Van­we­ge de aan­ge­scherp­te AVG wet­ge­ving per 25 mei, infor­me­ren wij u graag over wat dit voor u bete­kent met betrek­king tot uw aan­vra­gen via ons aanvraagformulier.

Aan­vraag­for­mu­lier
Op ons aan­vraag­for­mu­lier wordt een ver­wij­zing aan­ge­bracht naar de ver­wer­kers­over­een­komst, deze vindt u op onze web­si­te. Gege­vens die wij bewa­ren zijn con­form de ISO 15189:2012. Wij bewa­ren enkel gege­vens waar­toe wij medisch ver­plicht zijn en die daar­voor nood­za­ke­lijk zijn. Hier­voor hoeft u geen toe­stem­ming te geven.