RHMDC biedt snel­le en gevoe­li­ge dia­gnos­tiek voor BIA-ALCL

De afge­lo­pen tijd heeft de NVPC her­haal­de­lijk het ver­hoogd risi­co op een BIA-ALCL (Bre­ast implant asso­ci­a­ted- ana­plas­tisch groot­cel­lig T cel lym­f­oom) onder de aan­dacht gebracht van haar leden. In janu­a­ri 2018 werd in de JAMA een Neder­land­se...

Data uit­wis­se­ling met het RIVM

Onze afde­ling Micro­bi­o­lo­gie loopt voor­op als het gaat om data uit­wis­se­ling met het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mili­eu (RIVM). Een goed voor­beeld hier­van is de data uit­wis­se­ling m.b.t. anti­bi­o­ti­ca­re­sis­ten­tie (ABR). De diver­se...

Pati­ën­ti­den­ti­fi­ca­tie bij bloed­af­na­me

Voor een goe­de afhan­de­ling van uw labo­ra­to­ri­um­aan­vraag en juis­te resul­ta­ten is het belang­rijk dat er vol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens bekend zijn, en dat er een goe­de pati­ën­ti­den­ti­fi­ca­tie heeft plaats­ge­von­den. Dit is tevens een ver­eis­te...

Data uit­wis­se­ling met het RIVM

Data uit­wis­se­ling met het RIVM Onze afde­ling Micro­bi­o­lo­gie loopt voor­op als het gaat om data uit­wis­se­ling met het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mili­eu (RIVM). Een goed voor­beeld hier­van is de data uit­wis­se­ling m.b.t....