Nieu­we web­si­te

Nieu­we web­si­te

U zag het natuur­lijk met­een al bij het ope­nen van de web­pa­gi­na, onze nieu­we web­si­te is live! Begin 2014 wer­den bin­nen de Rei­nier de Graaf Groep (RdGG) de eer­ste stap­pen gezet naar een ver­zelf­stan­dig­de labo­ra­to­ri­um­or­ga­ni­sa­tie. Dit heeft op 1...
ISO 15189:2012 behaald

ISO 15189:2012 behaald

Sinds 1 janu­a­ri 2018 is het Kli­nisch Che­misch labo­ra­to­ri­um van het Lan­ge­Land Zie­ken­huis toe­ge­tre­den tot het RHMDC. Per 30 maart 2017 draagt het RHMDC de ISO 15189:2012 cer­ti­fi­ce­ring. Van­we­ge deze toe­tre­ding ging het audit­team van de RvA ook...
Open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie geo­pend in Amster­dam

Open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie geo­pend in Amster­dam

We heb­ben een open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie in Amster­dam geo­pend: Ambon­plein 55 1094 PW Amster­dam De nieu­we loca­tie is van maan­dag t/m vrij­dag geo­pend van 08:30 – 13:00 uur. Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van de...

AVG bij RHMDC

      Het is u vast niet ont­gaan dat er per 25 mei een nieu­we AVG van kracht is. Wij, als RHMDC, heb­ben pri­va­cy hoog in het vaan­del. Er wordt zeer ver­trou­we­lijk omge­gaan met per­soons­ge­ge­vens, dit is onder ande­re vast­ge­legd in de...