Upda­te 2: Coro­na­vi­rus en onze dienst­ver­le­ning

Afge­lo­pen vrij­dag bericht­ten wij over de uit­braak van COVID-19 en de gevol­gen voor onze dienst­ver­le­ning. De daar­in geschets­te maat­re­ge­len zijn nog steeds van kracht. Het RIVM heeft inmid­dels de miti­ga­tie­fa­se aan­ge­kon­digd. De maat­re­ge­len zijn...

Coro­na­vi­rus en onze dienst­ver­le­ning

De uit­braak van COVID-19 is uit­ge­roe­pen tot een pan­de­mie, wat een groot risi­co met zich mee­brengt voor de volks­ge­zond­heid. Dat dit een zor­ge­lij­ke gezond­heids­si­tu­a­tie is, zijn wij ons ten zeer­ste van bewust. Als uw part­ner in...

Coro­na­vi­rus COVID-19 (nieuw coro­na­vi­rus Wuhan)

Denkt u bij uw pati­ënt aan het nieu­we Coro­na­vi­rus (COVID-19)? Kijk op de web­si­te van de RIVM voor de actu­e­le casus­de­fi­ni­tie en als deze past, neem dan con­tact op met de GGD. In Neder­land ligt de coör­di­na­tie van iso­la­tie van (moge­lij­ke)...

Over­na­me Trom­bo­se­dienst Delft door RHMDC

Met ingang van 1 janu­a­ri zijn de acti­vi­tei­ten van de Stich­ting Trom­bo­se­dienst Delft e.o. (Trom­bo­se­dienst Delft) over­ge­no­men door het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V. (RHMDC) te Delft. Het aan­tal pati­ën­ten dat gebruik maakt van...