test2

  Afstand 30 km20 km10 km5 km Annu­leer Selec­teer   Afstand         Pla­ce­hol­der sto­re name. Pla­ce­hol­der dis­tan­ce. Pla­ce­hol­der address. Web­si­te pla­ce­hol­der. Email pla­ce­hol­der. Telep­ho­ne pla­ce­hol­der. Fax...

RHMDC Webi­nar don­der­dag 23 april 20.00–22.00 uur

‘Met de juis­te dia­gnos­tiek krij­gen wij het coro­na­vi­rus (SARS-Cov‑2) onder con­tro­le’. RHMDC orga­ni­seert op don­der­dag 23 april 2020 een gra­tis webi­nar, waar­voor accre­di­ta­tie is aan­ge­vraagd. Tij­dens het webi­nar wordt inge­gaan op de nieuw­ste...

RHMDC waar­schuwt voor nep ver­pleeg­kun­di­gen

In de media is momen­teel veel aan­dacht voor zoge­naam­de “nep ver­pleeg­kun­di­gen”. In de mees­te geval­len bel­len twee per­so­nen aan bij oude­re men­sen. In Delft werd het slacht­of­fer zelfs van tevo­ren gebeld om een afspraak te maken. De oplich­ters zeg­gen...

Wij­zi­ging van Serum naar Plas­ma

RHMDC gaat voor een groot aan­tal che­mie­tes­ten over van serum naar hepa­ri­ne­plas­ma als afna­me­ma­te­ri­aal. Het voor­deel hier­van is dat de door­loop­tijd van de bepa­lin­gen kor­ter wordt, omdat er geen spra­ke is van het nood­za­ke­lijk stol­len van...