Data uit­wis­se­ling met het RIVM

Onze afde­ling Micro­bi­o­lo­gie loopt voor­op als het gaat om data uit­wis­se­ling met het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mili­eu (RIVM). Een goed voor­beeld hier­van is de data uit­wis­se­ling m.b.t. anti­bi­o­ti­ca­re­sis­ten­tie (ABR). De diver­se...

Pati­ën­ti­den­ti­fi­ca­tie bij bloedafname

Voor een goe­de afhan­de­ling van uw labo­ra­to­ri­um­aan­vraag en juis­te resul­ta­ten is het belang­rijk dat er vol­doen­de pati­ënt­ge­ge­vens bekend zijn, en dat er een goe­de pati­ën­ti­den­ti­fi­ca­tie heeft plaats­ge­von­den. Dit is tevens een ver­eis­te...

Data uit­wis­se­ling met het RIVM

Data uit­wis­se­ling met het RIVM Onze afde­ling Micro­bi­o­lo­gie loopt voor­op als het gaat om data uit­wis­se­ling met het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mili­eu (RIVM). Een goed voor­beeld hier­van is de data uit­wis­se­ling m.b.t....

Far­ma­co­ge­ne­tisch onderzoek

Wat is Farmacogenetica? Far­ma­co­ge­ne­ti­ca is het onder­zoek van DNA om in te schat­ten hoe snel genees­mid­de­len wor­den afge­bro­ken door het lichaam. Samen met de afde­ling Kli­ni­sche Che­mie van het Eras­mus MC, biedt RHMDC (als eer­ste labo­ra­to­ri­um in...